Forretningsbetingelser




Spørgsmål, svar og det med småt

Ved den alm. drift af en restaurant kan der opstå uafklarede situationer idet gæsternes forventninger til - og oplevelse af - et restaurationsbesøg kan variere og dermed give anledning til misforståelser.

For at forebygge disse situationer, har vi nedfældet svar på nogle af de stillede spørgsmål og situationer, som vi oftest har oplevet i forbindelse med restaurationsdriften.

Disse forretningsbetingelser tjener mest til oplysning og vejledning for sikre forventningsafstemning mellem gæsten og restaurationens medarbejdere, og er som udgangspunkt gældende ved hvert besøg. Der kan dog sagtens dispenseres fra dem hvis det aftales forinden besøget.    

Betaling:

Med mindre gæsten ved ankomst gør opmærksom på andet, fordres altid, at bordet foretager en samlet betaling. Kun ved at oplyse at bordet skal deles når der bestilles, kan regningen opsplittes.  Dette sker for at undgå det efterfølgende tidsforbrug og risiko for fejlekspeditioner ved kassen når betalingen foretages.

Betaling sker altid netto kontant, med mindre andet er aftalt forinden besøget.

Lokaleleje:

Ønsker man inden for cafeens alm. åbningstid fra kl. 12:00 – 16:00 - fx i forbindelse med afholdelse af selskaber -  at have lokalerne for sig selv, kan dette kun ske ved min. 30 couverter og ved bestilling af tre-retters menuer.

Vores brunch-arrangementer serveres fra kl. 09:30 – 11:45 med mindre andet aftales. Dette for at sikre klargøring af restauranten inden åbning kl. 12:00 for a la carte frokostgæster.

Proppenge:

Ønsker man at medbringe egne vine til selskabsarrangementer kan dette ske mod betaling af kr. 150,00 pr. flaske

Bestilling og afbestilling af selskaber

Samtaler vedr. selskaber kan kun foregå udenfor vores åbningstid og efter aftale. Typisk og meget gerne om formiddagen mellem 09:00 – 12:00 torsdage t.o.m søndage.

Ved afbestilling af et selskabsarrangement henholder EKKODALSHUSET & CAFE GENLYD sig til HORESTA’s regler herfor. Dog har vi lempet disse en smule som følger:  

Afbestilling af selskabsarrangement på;

  • 10 personer og derover, skal rettidigt ske skriftligt senest to uger inden dato for afviklingen af det bestilte arrangement.
  • under 10 personer skal rettidigt ske skriftligt senest tre dage inden dato for afviklingen af det bestilte arrangement.
Selskabsarrangement – restaurationens krav på godtgørelse

Ved afbestilling af hele selskabsarrangementet eller reduktion på mere end 10 pct.:

  • til og med tre døgn før afvikling af det bestilte arrangement kan hotellet eller restauranten m.v. kræve en godtgørelse, der svarer til 25 pct. af prisen for de afbestilte ydelser (fx couvertpris).
  • senere end tre døgn før afviklingen af det bestilte arrangementet kan hotellet eller restauranten m.v. kræve en godtgørelse, der svarer til 50 pct. af prisen for de afbestilte ydelser.
I tilfælde af force majeure og dødsfald aftales pr. kulance særskilt eventuel godtgørelsesfri annullering med restauranten.

Allergener

I vores café findes et særskilt menukort med en oversigt over retternes eventuelle indhold af allergener. Er gæsten i tvivl er han/hun altid velkommen til at spørge personalet.

Cafe Genlyd forbeholder sig at opkræve kr. 25,00 i tillæg pr. ret som er specielt tilvirket laktose –og glutenallergikere.

Børn

Børn er velkomne i restauranten. Vi henstiller dog af hensyn til børnenes sikkerhed og serveringspersonalets arbejdsforhold, at forældrene sikrer sig, at børnene ikke leger eller opholder sig i de arbejdszoner, hvor betjeningen arbejder. Spørg betjeningen, der gerne anviser opholdssteder. Løb og støj ønskes undgået af hensyn til cafeens øvrige gæster samt betjeningens arbejdsforhold.

Vi har ikke pusleborde i cafeen, men henviser til det offentlige toilet ved siden af cafebygningen. Af hensyn til hygiejne henstiller vi, at forældre beder om at få en særskilt pose til bleer, da disse ikke må efterlades i de opstillede affaldskurve på toiletterne.

Bleskift må under ingen omstændigheder foregå i serveringsområderne.

Amning

På Café Genlyd forstår vi slet ikke at det skulle være nødvendigt at udtrykke en politik om dette. Selvfølgelig må diegivende mødre diskret amme sine børn i Cafe Genlyd!

Hunde

Hunde er meget velkomne på Café Genlyd. Også i restauranten. Eneste undtagelse herfor er når vi ved specielle lejligheder serverer buffet.

Det fordrer selvfølgelig, at ejeren har styr på hunden og at den er i snor. Ligeledes forventes det at hunden ligger roligt ved ejeren under besøget.

Flagning

Café Genlyd flager i henhold til Justitsminsteriets cirkulæreskrivelse om flagdage, som kan tilgås på hjemmesiden www.retsinformation.dk

Det vil bl.a. sige, at der fx flages på halv stang Langfredag uanset om der måtte være festselskab i restaurationen dén dag.  

Medbragt mad; diætister og småbørn

Det er som udgangspunkt ikke tilladt at medbringe mad, kager, drikkevarer og lignende i restauranten. Det gælder også bryllupskager, diætistmad og andet, med mindre det forud aftales med restauranten.

Diætister, småbørn og andre, som kunne have særlige ønsker til måltid, bedes aftale dette med restaurationen inden besøget. Vi gør os gerne mange anstrengelser for at efterkomme særlige behov hvis blot vi ved det i god tid.

Café Genlyd er forbeholdt spisende gæster

Café Genlyd er en frokostrestaurant, og har bygget forretningsmodellen op herefter. Dvs. omkostningsniveauet og bemanding i forretningens drift er baseret på spisende gæster. Vi beder derfor gæsterne respektere at:

  • Drikkevarer uden spisning købes i den tilstødende kiosk
  • Borde i caféen er kun for cafeens spisende gæster.  
Toiletforhold

Cafeens toiletter er kun for gæster på Café Genlyd. Alternativt henvises til de offentlige toiletter ved siden af cafeen.

Kørestolsbrugere

Café Genlyd tilstræber at give kørestolsbrugere en god oplevelse når de besøger restauranten. Vi har således et såkaldt handicapvenligt toilet for kørestolsbrugere med gode tilkørselsforhold og støttearme ved toiletkummen. Afhængig af antal gæster i cafeen er det muligt at køre direkte ud på toilettet.

Vi tilstræber at hjælpe alt hvad vi kan og i det omfang tiden og de fysiske rammer muliggør det. Er der mulighed for det er det en stor hjælp forinden besøget at oplyse at der blandt gæsterne er kørestolebrugere. Dermed kan vi bedre være behjælpelige og sikre en god oplevelse for alle.  

Betaling for vand

Vi opkræver betaling for vand.

Dette af flere grunde, men her nævnes de to væsentligste;

  1. Dels for at eliminere eventuelle levnedsmiddelmæssige risici ved vandet og i håndteringen ved servering. Og dels har restauranten omkostninger ved servering, opvask, rengøring, drift og service hvilket gør, at vi tager penge for vand.
  2. Undtaget herfor er dog specielle situationer hvor gæsten af andre årsager ønsker vand. Fx med medicinindtagelse eller lignende.
 
 
Vi er lige her
Ekkodalsvejen 5
3720 Aakirkeby
Telefon: 56 97 00 60

Venligst bemærk køkkenet lukker kl. 15:45 når sidste seating er ekspederet
 
 
 
 
 



Ekkodalshuset støtter Danmarks Veteraner
Ekkodalshuset støtter
Danmarks Veteraner
Restaurant
Kiosk